59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Registered players from China

Name Rank Country Club Events
1 Zhang Wendong 9p CN
2 Han Han 5p CN Beij
3 Zhao Shouxun 5p CN Beij
4 Wang Zheming 3p CN Shan
5 Li Cong 3p CN Beij
6 Wang Xiangyun 2p CN Beij
7 Zhao Baolong 2p CN Beij
8 Ma Bin 7d CN
9 Liu Wenbo 6d CN Shan
10 Hao Yibo 6d CN Guan
11 Qiu Wei 6d CN Shan
12 Fu Yaqi 6d CN Sto
13 Yao Cheng 6d CN Tian
14 Liu Zhengqi 5d CN Beij
15 Tongyu Wang 5d CN YangShuang
16 Yang Jun 5d CN Xian
17 Huang Zhenyang 5d CN
18 Fang Cao 5d CN Beij
19 Li Gangyi 5d CN Xian
20 Gao Gao 5d CN Beij
21 Fang Yunfan 5d CN Guan
22 Wang Shifang 5d CN Harb
23 Ge Yuhong 5d CN Beij
24 Luo Gang 5d CN Beij
25 Li Zheng 4d CN Tian
26 Li Chenlai 4d CN Jiangsu
27 Gong Xiaoyu 4d CN Zhej
28 Liu Xinyu 4d CN Beij
29 Zhang Wentian 4d CN Beij
30 Huang Heyang 4d CN Beij
31 You Xiaochuan 4d CN Beij
32 Liang Zhijie 4d CN Beij
33 Guo Chengqing 4d CN Hang
34 Yang Yi 4d CN Beij
35 Peng Zizhou 3d CN Sichu
36 Yang Luoyi 3d CN Shen
37 Sun Sai 3d CN Beij
38 Poon Szeming 3d CN Hong
39 Shen Yao 3d CN Shan
40 Zhao Ruiliang 3d CN Shanghai
41 Wang Bengang 3d CN Shan
42 Zhou Runtao 3d CN Shan
43 Na Cong Chuan 3d CN
44 Li Haohan 2d CN 31To
45 Huang Ying 1d CN
46 Fang Fang 1d CN Guan
47 Li Bo 1d CN 78SP
48 Zhou Hong 1d CN Guan
49 Zhang Hui 1d CN Central London Go Club
50 Huang Yicheng 1k CN
51 Zhang Shuotong 1k CN
52 Qiu Xin 3k CN Shan
53 Qiu Xu 5k CN Shan
54 Huang Jinsheng 10k CN
55 Ge Yao 10k CN Beij
56 Wang Yunfang 15k CN Beij
57 Li Yizhi 15k CN Beij
58 Xie Jianmei 15k CN Beij
59 Luochen Liang 20k CN Beij
60 Shen Zhixing 20k CN Shan
61 Li Jingna 20k CN Beij
62 Qian Yi CN
63 Xiang Lihua CN
64 Bu Ming CN
65 Yang Junqing CN
66 Li Yondong CN Shan
67 Ren Jing CN
68 Zhu Fang CN Hong
69 Li Shanshan CN
70 Sun Ruoying CN
71 Liu Tong CN
72 Mao Xiaoling CN
73 Sun Ruoying CN
74 Zhu Le CN
75 Zhao Hongye CN
76 Li Guangsen CN
77 Shi Liangchang CN