59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Registered players from China

Name Rank Country Club Events
1 Zhang Wendong 9p CN
2 Zhao Shouxun 5p CN Beij
3 Han Han 5p CN Beij
4 Wang Zheming 3p CN Shan
5 Li Cong 3p CN Beij
6 Zhao Baolong 2p CN Beij
7 Wang Xiangyun 2p CN Beij
8 Ma Bin 7d CN
9 Qiu Wei 6d CN Shan
10 Fu Yaqi 6d CN Sto
11 Yao Cheng 6d CN Tian
12 Liu Wenbo 6d CN Shan
13 Hao Yibo 6d CN Guan
14 Ge Yuhong 5d CN Beij
15 Luo Gang 5d CN Beij
16 Tongyu Wang 5d CN YangShuang
17 Liu Zhengqi 5d CN Beij
18 Fang Cao 5d CN Beij
19 Yang Jun 5d CN Xian
20 Huang Zhenyang 5d CN
21 Li Gangyi 5d CN Xian
22 Gao Gao 5d CN Beij
23 Fang Yunfan 5d CN Guan
24 Wang Shifang 5d CN Harb
25 Li Zheng 4d CN Tian
26 Li Chenlai 4d CN Jiangsu
27 Gong Xiaoyu 4d CN Zhej
28 Liu Xinyu 4d CN Beij
29 Zhang Wentian 4d CN Beij
30 Huang Heyang 4d CN Beij
31 Liang Zhijie 4d CN Beij
32 You Xiaochuan 4d CN Beij
33 Guo Chengqing 4d CN Hang
34 Yang Yi 4d CN Beij
35 Na Cong Chuan 3d CN
36 Zhou Runtao 3d CN Shan
37 Peng Zizhou 3d CN Sichu
38 Yang Luoyi 3d CN Shen
39 Sun Sai 3d CN Beij
40 Poon Szeming 3d CN Hong
41 Shen Yao 3d CN Shan
42 Zhao Ruiliang 3d CN Shanghai
43 Wang Bengang 3d CN Shan
44 Li Haohan 2d CN 31To
45 Huang Ying 1d CN
46 Li Bo 1d CN 78SP
47 Fang Fang 1d CN Guan
48 Zhou Hong 1d CN Guan
49 Zhang Hui 1d CN Central London Go Club
50 Zhang Shuotong 1k CN
51 Huang Yicheng 1k CN
52 Qiu Xin 3k CN Shan
53 Qiu Xu 5k CN Shan
54 Ge Yao 10k CN Beij
55 Huang Jinsheng 10k CN
56 Li Yizhi 15k CN Beij
57 Xie Jianmei 15k CN Beij
58 Wang Yunfang 15k CN Beij
59 Luochen Liang 20k CN Beij
60 Shen Zhixing 20k CN Shan
61 Li Jingna 20k CN Beij
62 Li Guangsen CN
63 Shi Liangchang CN
64 Qian Yi CN
65 Xiang Lihua CN
66 Bu Ming CN
67 Yang Junqing CN
68 Li Yondong CN Shan
69 Ren Jing CN
70 Zhu Fang CN Hong
71 Li Shanshan CN
72 Sun Ruoying CN
73 Liu Tong CN
74 Mao Xiaoling CN
75 Sun Ruoying CN
76 Zhu Le CN
77 Zhao Hongye CN